Varukorg (0)

3500,00 kvar till fri frakt

Fri frakt!

Vi erbjuder fri frakt vid order med totalsumma över 3500.00

Totalt

Exkl. moms

Gå till kassan

Allmänna villkor

Webbhandeln

Följande allmänna villkor gäller för Farmers Firsts försäljning till företagskunder i Farmers First Webbhandel.
Allmänna villkor för maskinförsäljning hänvisas till bestämmelser för lantbruksmaskiner som Maskinleverantörerna och LRF tagit fram. 

1. Definitioner

I dessa allmänna försäljningsvillkor gäller följande definitioner:  
 • ”Avtal” är den överenskommelse som Parterna har ingått om Kundens köp av Produkt eller Produkter av Farmers First i Webbhandeln.  
 • ”Webbhandel” avser Farmers Firsts E-handel.  
 • "Kunden" är den företagskund som ingår ett Avtal med Farmers First.  
 • ”Farmers First” avser Farmers First Sverige AB, organisationsnummer 559257-0542  
 • ”Part” är antingen Kunden eller Farmers First.  
 • ”Parterna” avser Kunden och Farmers First tillsammans.  
 • ”Produkt” eller ”Produkter” avser den produkt eller de produkter som omfattas av Avtalet. 
 • ”Villkoren” är dessa allmänna försäljningsvillkor, som utgör en integrerad del av Avtalet.  

2. Beställning och orderbekräftelse

Ett Avtal upprättas när en beställning har bekräftas av oss via e-post till den e-postadress som har angivits vid beställningen. Genom beställningen accepteras dessa Allmänna Villkor. För det fall den Produkt som Kunden har köpt har utgått från tillverkarens sortiment eller av annat skäl inte kan levereras, kan Kunden komma att erbjudas en likvärdig ersättningsprodukt.

3. Sortiment och produktinformation

Priser och övrig information lämnas med reservation för slutförsäljning samt för eventuella fel på text, bild och pris. Fotografier och bilder på Produkter som förekommer i Webbhandeln utgör endast illustrationer. Produkternas verkliga utseende, funktioner och kvantitet kan avvika från dessa illustrationer. Farmers First förbehåller sig även rätten till konstruktionsändringar och förbättringar. Farmers First kan inte göras ansvarigt för information som lämnats av tredje man.
 

4. Priser och avgifter

Samtliga priser som visas i Webbhandeln anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt och uppdateras löpande. Prisjustering kan ske utan föregående avisering på grund av exempelvis valutakursförändringar, förändrade skatter eller avgifter eller prisändringar från leverantör. Fram till orderbekräftelse skickas ut reserverar Farmers First sig för att korrigera felaktiga priser.
 
Priserna anges alltid exklusive frakt och andra eventuella avgifter som kan tillkomma. Fraktkostnaden för valt leveranssätt och sådana avgifter som tillkommer specificeras vid utcheckning av varukorgen.
 

5. Kampanjer och erbjudanden

Olika kampanjerbjudanden kan komma att lämnas av Farmers First. Omfattningen och övriga villkor för kampanjerbjudanden fastställs separat av Farmers First. Farmers First förbehåller sig rätten att avsluta ett kampanjerbjudande i förtid. Rabattkoder och liknande som erbjuds av Farmers First har inget kontant värde och kan inte lösas in mot kontanter, tillgodohavanden eller liknande.

 

6. Betalning och äganderättsförbehåll

Betalning kan ske genom faktura eller kreditkort. Farmers First förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda samtliga betalningsalternativ. För betalning med faktura krävs konto hos Farmers First eller att Kunden uppfyller föreliggande krav på kreditvärdighet. Betalning kan endast ske i svenska kronor med svensk mervärdesskatt.   Produkten/Produkterna är i Farmers Firsts ägo tills den/de är betald/betalda.  

Faktura  
Om inte annat har avtalats mellan Parterna ska faktura betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Farmers Firsts bankkonto senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Efter fakturans förfallodag debiteras dröjsmålsränta med motsvarande 15 procentenheter per år. Därtill tillkommer en avgift om 80 kronor exklusive moms för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden.  

Bank- och kreditkort  
Bank- och kreditkort utfärdat av Mastercard eller VISA kan användas för betalning. Namn, personnummer, kortnummer, CVC-kod samt kortets giltighetstid ska anges. Härtill kan föreliggande säkerhetskrav medföra att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Kunden för att betalningen ska verkställas. Farmers First förbehåller sig rätten att kontrollera kortets giltighet, att utrymme för debitering avseende köpet finns och att Kundens adressuppgifter är korrekta. Farmers First kan neka köp till följd av dessa kontroller. Debitering av Kundens konto sker vid köpet och kortbetalningen hanteras av Briqpay.

7. Leverans och frakt

Leverans kan ske inom Sverige. Risken för Produkten går över på Kunden när transportören har lämnat över Produkten till Kunden eller, vid hämtköp, när Farmers First utlämningspunkt lämnat ut Produkten till Kunden. Närmare information och villkor avseende leverans och frakt anges här. Vid frågor om leveranstid kan Kunden kontakta Farmers Firsts kundsupport.   Vid beställning av Produkt som finns i lager hos Farmers First och som sker på en vardag före respektive leveranssätts stopptid, enligt vad som specificeras nedan, skickas Produkten samma vardag. Om Produkten som finns i Farmers Firsts lager beställs på en helgdag, skickas Produkten senast nästkommande vardag. I det fall valt leveranssätt inte kan användas, t.ex. för en farlig eller särskilt skrymmande Produkt, kommer Farmers First att erbjuda Kunden ett alternativt leveranssätt. Vissa Produkter i sortimentet levereras direkt från Farmers Firsts leverantörer, vilket innebär att delleveranser kan ske och att leveranssättet Express inte är tillgängligt för dessa Produkter. Farmers First förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda samtliga leveranssätt. Restnoterad Produkt skickas när Farmers First har erhållit leverans från sin leverantör.  

Normal leverans: Det tillkommer en fraktavgift på 199 kronor exklusive mervärdesskatt. Produkten som finns i lager hos Farmers First och har beställts före kl. 16.00 levereras inom 1-3 arbetsdagar.  

Express leverans: Vid behov av Express leverans måste kontakt tas med Farmers First kundsupport. Extra avgifter kan tillkomma.  

För ej uthämtad leverans debiteras Kunden de kostnader som uppstår för Farmers First, dock lägst 200 kronor exklusive mervärdesskatt.  

8. Försening  

Om inte annat avtalats mellan Parterna och leveransen tar mer än trettio (30) arbetsdagar utöver utlovad leveranstid samt detta inte beror på Kunden, har Kunden rätt att häva Avtalet. Farmers First har inte något ersättningsansvar gentemot Kund i anledning av försening.  

9. Returer
9.1 Farmers First godkänner returer av levererade varor under följande villkor:
(i) Kunden måste inkomma med en returbegäran till Farmers First inom åtta (8) dagar efter mottagandet av varan,
(ii) Varan ska vara i oskadat skick,
(iii) Varans försäljningspris vid köp från Farmers First ska ha överstigit trehundra (300) kronor, exklusive mervärdesskatt,
(iv) Varan får inte vara specialbeställd för kunden,
(v) Varan får inte ha monterats,
(vi) Varan måste ha köpts via e-handel, och förpackningen eller plomberingen ska vara intakt och obruten.
(vii) Varan får inte vara ersatt eller utgången.

9.2 Returprocessen
När en retur görs, ansvarar kunden för fraktkostnaderna och risken för varan under transporten tillbaka till Farmers First. Returpriset kommer att vara lika med försäljningspriset minus en avdrag på 20 procent. Om betalningen gjordes med kort, kommer returbeloppet att återbetalas till samma kort som användes vid köpet. Vid köp på faktura kommer en kreditnota att utfärdas till kundens konto hos Farmers First. Återbetalningen eller kreditnotan hanteras inom tio (10) arbetsdagar från att Farmers First har mottagit och godkänt returen. Om inte alla villkor för retur är uppfyllda, har Farmers First rätt att debitera kunden för kostnaderna att skicka tillbaka varan till kunden.

10. Garanti  

Garantier på Produkter lämnas av Produkternas respektive tillverkare eller distributör. Utöver dessa garantier lämnar Farmers First inga ytterligare garantier. 

11. Reklamation  

Vill Kunden göra gällande fel i levererad Produkt (reklamation) ska Farmers First underrättas omgående efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts, dock senast inom två år efter att Kunden mottagit Produkten. Om Produkten enligt Farmers Firsts instruktion ska återsändas till Farmers First så ska detta ske inom trettio (30) dagar efter reklamation. Vid för sen reklamation eller om återsändande i angivet fall inte sker inom föreskriven tid, förfaller all rätt att åberopa felet.  

Vid reklamation ankommer det på Kunden som reklamerar att styrka att Produkten är köpt av Farmers First i Webbhandeln och att garantin är tillämplig genom att uppvisa av Farmers First utfärdat ursprungligt leveransdokument eller motsvarande.  

Farmers First förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att Produkten inte är felaktig samt att i sådana fall debitera Kunden en skälig avgift för genomförd felsökning och för kostnaden för att returnera Produkten till Kunden.  

12. Ansvar för fel  

Har fel i levererad Produkt konstaterats och ska Farmers First svara härför, åligger det Farmers First att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller prisavdrag. Ytterligare rättigheter för Kunden kan följa av tillverkarens eller distributörens garantier.  

13. Ansvarsbegränsning  

Farmers First ansvarar inte för skador på annan egendom än den levererade Produkten och inte heller för indirekta skador eller förluster eller för följdskador. Farmers Firsts totala ansvar gentemot Kund i anledning av ett Avtal är begränsat till det belopp som motsvarar priset exklusive mervärdesskatt för den Produkt eller de Produkter som Avtalet omfattar. 

 

14. Behandling av personuppgifter  

Farmers First behandlar personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Farmers First är personuppgiftsansvarig för sina behandlingar. Farmers First är skyldig enligt tillämplig dataskyddslagstiftning att informera om den personuppgiftsbehandling som sker under dessa Villkor. Om Kunden är ett företag med anställda i, ansvarar Kunden själv för att ge de anställda sådan information. Personuppgifter som behandlas under avtalet är t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, organisationsnummer, företagsnamn, kundnummer, information om registrerade maskiner, samt köphistorik-, betalning- och faktureringsuppgifter. Farmers First behandlar kundens personuppgifter för följande ändamål:  

 • För fullgörande av köpeavtalet med Kunden;  
 • För fullgörande av Farmers Firsts rättsliga skyldigheter;  
 • För att informera Kunden om Farmers Firsts tjänster och ändringar av dessa Villkor;  
 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via e-post och sms/mms om Farmers First, dess koncernbolag och Farmers Firsts samarbetspartners. Vill Kunden inte ta fortsatt del av sådan marknadsföring, kontakta Farmers First på kontaktuppgifter nedan. Direktmarknadsföring kan i viss mån vara anpassad baserad på ett fåtal parametrar som samkörs från olika källor, som t.ex. företagets storlek och produktionsprofil  
 • För att tillhandahålla, underhålla, testa, förbättra och utveckla Farmers Firsts tekniska plattformar som dessa erbjuds på; samt 
 • För att ta fram avidentifierad statistik.  

Kundens personuppgifter behandlas för att Farmers First ska kunna fullgöra skyldigheter enligt avtal med Kunden eller för att Farmers First har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter som överväger Kundens intresse av att personuppgifter inte behandlas. Farmers First lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part utanför Farmers Firsts koncern, utom då det, till följd av lag, föreskrift eller myndighets beslut, är Farmers Firsts skyldighet att lämna personuppgifter till tredje part. Vidare använder Farmers First i vissa fall IT-leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som kan ha åtkomst till koncernens IT-miljöer från tredje land utanför EU/EES. Bolag som hanterar personuppgifter för Farmers Firsts räkning får alltid teckna ett personuppgiftsavtal med Farmers First. I relation till leverantörer utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, t.ex. tecknande av avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler utgivna av EU-kommissionen.  

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har Kunden rätt att under vissa omständigheter begära tillgång till och rättelse av personuppgifter, invända mot behandling och få den begränsad samt en rätt till dataportabilitet. Kunden har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om Kunden anser att personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning. Information om behandling av Kundens personuppgifter inom Farmers First anges i tillämpliga användarvillkor för dessa tjänster  
För mer information om Farmers Firsts behandling av personuppgifter eller för att göra rättigheter gällande kontakta Farmers First Sverige AB.  

15. Immateriella rättigheter  

Innehållet i Webbhandeln ägs av Farmers First eller tredje man och skyddas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter förbehålls. Obehörig användning eller distribution av innehållet i Webbhandeln kan bryta mot upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. Innehållet i Webbhandeln får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Farmers First eller annan rättighetshavare.  

16. Övrigt  

Farmers First förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor vid behov. De Villkor som finns tillgängliga i Webbhandeln när Kunden genomför köpet är gällande.  

Farmers First kan inte göras ansvarig för olägenheter och skada på grund av omständigheter som ligger utanför Farmers Firsts kontroll (force majeure). Om inget annat kan visas ska krig, krigshandlingar, mobilisering eller allmän inkallelse till militärtjänst, inbördeskrig, brand, översvämning och jämförbara omständigheter anses vara hänförliga till force majeure.  

Parterna förbinder sig gentemot varandra att inom ramen för Avtalet följa tillämpliga lagar, regler och förordningar som förbjuder mutor och andra korruptionsrelaterade brott, penningtvätt och otillbörligt konkurrensbegränsande beteende.  

17. Tillämplig lag och tvister  

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.  
Tvist med anledning av Avtal på vilket dessa Villkor är tillämpliga ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. Farmers First har dock alltid rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan vid allmän domstol beträffande utebliven betalning."  

18. Kontaktuppgifter  

Farmers First Sverige AB  
Modemgatan 10  
235 36 Vellinge  

Telefon: 040-223250  
E-post: info@farmersfirst.se  
Org. Nr: 559257-0542